Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 18 October 2018

Lucyna Szypulska-Czkwianianc
Anna Stoczkiewicz

Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej


Szkoły wyższe są zhierarchizowane, przy czym im większa jest uczelnia, tym bardziej złożona i rozbudowana jest jej struktura organizacyjna. Politechnika Warszawska jest jedną z największych polskich uczelni technicznych, w jej strukturę wpisane jest 20 wydziałów kształcących ponad 32 tys. studentów. Wielkość uczelni oraz złożoność procesu dydaktycznego na studiach technicznych generuje konieczność funkcjonowania wielu działów administracji centralnej. Prawidłowe funkcjonowanie uczelni zależy w dużej mierze od harmonijnej współpracy jej jednostek organizacyjnych.

W referacie przedstawimy efekty współpracy dziekanatów z jednostkami centralnymi oraz pozawydziałowymi opartych na zasadzie współtworzenia i współdecydowania na przykładzie prac Rektorskiej Komisji ds. Standaryzacji procesów obsługi i dokumentowania toku studiów oraz Forum dziekanatów PW, w tym ich rolę w kształtowaniu przyjaznego dla dziekanatów środowiska informatycznego. Komisja została powołana 2 lata temu przez Rektora PW natomiast Forum dziekanatów PW ma swoje źródła w oddolnej inicjatywie pracowników wydziałów PW uczestniczących w I Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc
– kierownik Działu ds. studiów Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Anna Stoczkiewicz – kierownik dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej