Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 30 September 2018

Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Organizacja procesu przyznawania pomocy materialnej w uczelni wyższej to powa¿ne przedsięwziêcie logistyczne, angażujące wiele podmiotów i opierające się na przepisach licznych aktów prawnych.  W dużej uczelni rocznie składanych jest od kilku do kilkunastu tysięcy wniosków. W obsłudze procesu uczestniczy kilka podmiotów (dziekanaty, wydziałowe komisje stypendialne, uczelniana odwoławcza komisja stypendialna, kierownictwo domów studenckich). Każdy z wniosków skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej. Wyniki trzeba sprawnie przekazaæ studentom i ministerstwu (system POL-on). Przepisy prawa wyznaczają ramy i sposoby działania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności zarówno beneficjentów, jak i uczelni. Konkretne formy organizacji tego procesu mogą byc różne w zależnoœci od wielkości, specyfiki i możliwoœci uczelni.

Tematem warsztatów będzie wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej oraz mechanizm do tworzenia i doręczania pism zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i rozporządzeniem prezesa rady ministrów w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych. Mechanizm jest cząścią modułu stypendialnego Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Spełnia wymagania stawiane przez ustawodawcę w celu umożliwienia pełnej informatyzacji postępowania administracyjnego w procesie przyznawania pomocy materialnej. Jest konfigurowalny, zatem można go dostosować do potrzeb uczelni. Decyzje administracyjne można podpisać cyfrowo i dostarczyć studentom elektronicznie w systemie do obsługi toku studiów. Pozwala zrealizować niełatwy proces w sposób efektywny, minimalizując ponoszone przez uczelnię koszty.

W ramach warsztatów przewidujemy czas na dyskusję z uczestnikami i wymianę doœwiadczeń.

dr Janina Mincer-Daszkiewicz - pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni uzyskała doktorat w zakresie nauk matematycznych. Jej zainteresowania naukowe obejmują systemy operacyjne, systemy rozproszone, programowanie współbieżne, inżynierię oprogramowania. Od 2000 roku kieruje rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), będącego własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 60 uczelni w Polsce. W roku 2007 USOS uzyskał Eunis Elite Award of Excellence - prestiżową nagrodę przyznawaną na forum europejskim przez organizację EUNIS, a w roku 2012 J. Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody INFO-STAR w kategorii 'Rozwiązania Informatyczne' za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki. Dr Mincer-Daszkiewicz uczestniczy także w innych projektach informatycznych, krajowych i międzynarodowych (KReM, IRK, IRK-MOST, POL-on, EMREX, EWP). Jest autorką licznych prac prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.

Łukasz Krawiranda i Natalia Wojciechowska - od kilku lat w tzw. centrali na Uniwersytecie Warszawskim odpowiadają za sprawy stypendialne studentów i doktorantów, zapewniając ich obsługę informatyczną i prawną, w tym sądowoadministracyjną. Na co dzień współpracują z kilkudziesięcioma pracowniczkami i pracownikami administracji wydziałowej. Prowadzą szkolenia, piszą regulaminy, współtworzą dla MUCI moduły stypendialne w USOS i USOSweb, a w wolniejszych chwilach pomagają innym uczelniom (SGH, UŁ, Vistula) je wdrażać. Są przekonani, że nie ma dobrej uczelni bez dobrej administracji.