W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 1 October 2018

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

mgr Ewa Wiśniewska
Akademia Leona Koźmińskiego

W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu

Jednym z najciekawszych i najbardziej frapujących pytań, jakie pojawiło się podczas pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów było to, dotyczące szczęśliwych dziekanatów – i to nie tyle ich specyfiki, co raczej tego, czy w ogóle istnieją. W naszym wystąpieniu chcemy pójść kilka kroków dalej i wskazać co sprawia, że w danym dziekanacie dobrze się pracuje i że jest jako taki postrzegany; innymi słowy, dlaczego na tej samej uczelni może funkcjonować dziekanat, który umownie można określić jako szczęśliwy i/lub wysoko oceniany przez studentów i nieszczęśliwy i/lub (acz niekoniecznie równoznacznie) oceniany nisko. Materiałem źródłowym naszych badań są indywidualne wywiady pogłębione z kierownikami, a czasami również pracownikami dziekanatów polskich uczelni oraz badania etnograficzne w wybranych dziekanatach. Wychodzimy z założenia, że dziekanaty na danej uczelni funkcjonują w tym samym otoczeniu prawnym, wchodzą w relacje z tą samą centralną, korzystają z tego samego oprogramowania i mają podobne usytuowanie w strukturze uczelni czy wydziału. To, co je odróżnia to (1) sposób kierowania (kierownik, dziekan), (2) kultura organizacyjna (wewnętrzna i zewnętrzna, czyli otoczenie, w jakim funkcjonują dziekanaty) oraz (3) studenci. W naszych badaniach koncentrujemy się na dwóch pierwszych wymiarach.


Katarzyna Górak-Sosnowska
– doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Od kilkunastu lat pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się naukowo współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie, a od dwóch lat – dziekanatami. Kieruje obecnie dwoma projektami: Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN 2018–2021) oraz ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (Erasmus+ 2017–2019). Opublikowała kilka monografii, w tym Funkcjonowanie dziekanatów na wyższych uczelniach (współautorka, 2018). W 2017 r. zainicjowała pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH. Prowadzi blog dziekanatu dla studentów (i nie tylko) „Po drugiej stronie okienka”.

Ewa Wiśniewska – absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się najróżniejszymi aspektami obsługi toku studiów (obsługa studentów, rozliczanie pensum dydaktycznego, organizacja rekrutacji, planowanie i statystyka). Od niemal dekady jest kierownikiem dziekanatu Kolegium Prawa w Akademii, zajmuje się także obsługą seminarium doktorskiego; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej. Interesuje się dwoma obszarami z zakresu szkolnictwa wyższego – zarządzaniem oraz postępowaniem administracyjnym. W ramach wspólnych zespołów projektowych brała udział w przygotowaniu procedur rekrutacji pracowników na stanowiska administracyjne; uczestniczyła także w pracach zespołu opracowującego zmiany w programie studiów. Od samego początku zaangażowana w inicjatywę Forum Dziekanatów. Jej dziekanat współpracuje z SGH w zakresie tworzenia internetowej bazy dobrych praktyk, był także współorganizatorem seminarium „Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk”.