Teczki akt osobowych studenta w świetle najnowszych zmian

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 1 October 2018

Teczki akt osobowych studenta w świetle najnowszych zmian

Warsztat uwzględnia w szczególności:

 1. wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. nowe rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Adresaci warsztatu: pracownicy administracji dziekanatowej zajmujący się obsługą studenta, pracownicy administracji centralnej odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów, a także osoby zainteresowane prawidłowym dokumentowaniem i prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów zawartej w teczce akt osobowych studenta

Metody prowadzenia zajęć: warsztat będzie prowadzony przy użyciu prezentacji multimedialnej, przy aktywnym udziale uczestników w dyskusji i wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem warsztatu.

Zagadnienia poruszane w ramach warsztatu:

 1. Wiadomości wstępne
 2. Zawartość teczki akt osobowych studenta
  1. dotychczasowy i nowy stan prawny:
  2. dokumentacja związana z przyjęciem na studia
  3. dokumentacja dotycząca przebiegu studiów ‒ dokumentacja dotycząca pomocy materialnej
  4. dokumentacja związana z ukończeniem studiów
 3. Podsumowanie i dyskusja


Aleksandra Matukin-Szumlińska
– absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także jako pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2009 r. kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów).

Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.