System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania kapitałem ludzkim w szkole wyższej

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 20 October 2018

Maria Cywińska

System Oceny Pracowników Administracyjnych (SOPA) jako narzędzie zarządzania kapitałem ludzkim w szkole wyższej

Zarządzanie kapitałem ludzkim w szkole wyższej można podzielić na działania związane z pracownikami naukowymi i działania obejmujące pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przedmiotem przeprowadzonych badań jest ta druga grupa pracownicza, będąca relatywnie słabo opisana w literaturze przedmiotu. W wyniku podjętych działań, na jednym z polskich uniwersytetów przygotowano system oceny pracowników administracyjnych (SOPA), a następnie wdrożono pilotażowo w wybranych jednostkach organizacyjnych, aby zweryfikować jego założenia. Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie poszczególnych etapów procesu wdrażania i dostosowywania narzędzia do istniejących uwarunkowań kultury organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy reakcji na jego wdrożenie wśród pracowników objętych oceną i analizy zastosowanych w odpowiedzi technik zarządzania zmianą w organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest participatory action research (PAR), w której badacz jest jednocześnie inicjatorem zmian w organizacji, a podejmowane działania podlegają kolejnym cyklom optymalizacji, przedzielonych od siebie cyklami refleksji dotyczącej realizowanych zmian w organizacji.

Maria Cywińska - Wydział Zarządzania UW, Katedra Psychologii i Zarządzania, Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu; mgr socjologii ze specjalizacją w zakresie negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz w zakresie psychologii ekonomicznej; dyrektor Administracyjna Wydziału Psychologii UW; doświadczona menedżerka.