Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 21 October 2018

Jacek Pakuła

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich

Dotychczasowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zawierała przepis art. 207, zgodnie z którym w sprawach studenckich przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Takie rozwiązanie pozwalało pogodzić pozornie sprzeczne wartości – specyfikę szkoły wyższej i gwarancje przysługujące studentom. Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera takiego rozwiązania, co oznacza, że należy stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wprost, bez żadnych modyfikacji. Mając na uwadze specyfikę uczelni, system organów, a także liczne rozstrzygnięcia podejmowane m.in. w sprawach dotyczących kandydatów na studia, studentów, ale i absolwentów, za pożądane należy uznać ograniczenie „nadmiernego” formalizmu, przy równoczesnym zapewnieniu gwarancji dla użytkowników zakładu, jakim jest szkoła wyższa. Szukając rozwiązania tego problemu, nie sposób pomijać dotychczas wypracowanego dorobku orzeczniczego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza tych orzeczeń prowadzi do wniosku, że nie każde uchybienie organu skutkuje wyeliminowaniem zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego. Na przykładzie wybranych orzeczeń można wskazać te cechy, które pozwalają realnie ocenić, czy zaskarżona decyzja dotknięta jest naruszeniem skutkującym jej wyeliminowaniem z obrotu prawnego.

mgr Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014),