Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 27 November 2018

Aleksandra Matukin-Szumlińska

Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie z dniem 1 października br. w sposób daleko idący wprowadziła zmiany w zakresie rekrutacji i obsługi studenta zagranicznego w uczelni wyższej.

W pierwszej kolejności wypada podkreślić, że nowa regulacja przewidziana w art. 323 i 324 w zakresie zasad podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców nie pokrywa się z dotychczasowym brzmieniem art. 43 i 44 uchylonej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W szczególności warto zwróci uwagę likwidację dotychczasowego podziału zasad podejmowania studiów wyższych przez cudzoziemców na tzw. ścieżkę polską i tzw. ścieżkę cudzoziemską, a także na utratę z dniem 1 października 2018 r. mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców. Co więcej, bardzo istotnie zmodyfikowano tzw. finansowe warunki odbywania studiów przez cudzoziemców. W odmienny sposób określono również zasady płatności za studia przez cudzoziemców, w tym kwestie dotyczące zwolnień z opłaty za studia. Wreszcie, należy zauważyć, że dotychczas obowiązująca ustawa w odmienny sposób regulowała kwestie dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej cudzoziemcom. W świetle powyższego, wypadałoby zatem oczekiwać, że wobec zakresu i liczby wprowadzonych w tym zakresie zmian pojawi się regulacja, która w sposób precyzyjny wskaże, według jakich zasad dotychczasowi studenci będą odbywać studia, wedle których przepisów, należy obsługiwać studentów zagranicznych, którzy w dniu wejścia w życie nowej ustawy posiadają już status studenta.

Jak się okazuje, zaproponowana w art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce regulacja w praktyce jego stosowania budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Przepis ten stanowi bowiem, że osoby niebędące obywatelami polskimi, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają studia na zasadach określonych w uchylonej już ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym kontynuują te studia na zasadach dotychczasowych. Przedmiotem wystąpienia będzie więc wskazanie trudności w obsłudze studenta zagranicznego w uczelni wyższej, jakie nastręcza stosowanie art. 222 przepisów przejściowych.

*

Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także jako pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2009 r. kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów).

Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.