O Forum

 

[uwaga: informacje o Forum 2019 znajdują się na osobnej stronie]

Forum Dziekanatów jest inicjatywą, która powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Służy do budowania środowiska pracowników dziekanatów polskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz osób, którym zależy na właściwym funkcjonowaniu dziekanatów (dziekani, kanclerze, pracownicy działów współpracujących z dziekanatem).

Celem tej inicjatywy jest zatem wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami dziekanatów, wspieranie się i wzajemna pomoc w trudnych zagadnieniach (np. prawnych) oraz wymiana doświadczeń w zakresie organizacji pracy, a w szczególności szukanie dróg do ułatwienia i usprawnienia pracy dziekanatów.

Obecnie realizujemy następujące inicjatywy

Dotychczas zrealiowaliśmy następujące projekty:

Impulsem do zorganizowania Forum Dziekanatów były badania zrealizowane w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach (kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska). Wywiady prowadzone w ramach tych badań pokazały, jak wielka jest potrzeba dzielenia się doświadczenami i rozwiązaniami pomiędzy pracownikami dziekanatów polskich uczelni wyższych.