Konsekwencje „Ustawy 2.0” z punktu widzenia Dziekanatów

 • Autor: Katarzyna Górak...
 • Data: 30 October 2017

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, mgr Łukasz Nowak

Konsekwencje „Ustawy 2.0” z punktu widzenia Dziekanatów

W propozycji „Ustawy 2.0” wskazać można na szereg nowych rozwiązań systemowych, które będą wymagały znaczących zmian strategicznych i strukturalnych w organizacji polskich uczelni. Wśród najważniejszych tendencji zmian wskazać można na kilkanaście kierunków przekształceń wywierających również wpływ na funkcjonowanie dziekantów.

 1. Uelastycznienie struktury organizacyjnej. Brak obowiązku funkcjonowania wydziałów, podstawowych jednostek organizacyjnych, powoływania dziekanów;
 2. Wyraźniejsze w porównaniu z istniejącym obecnie stanem prawnym rozgraniczenie. rodzajów uczelni na zawodowe i akademickie.
 3. Udział interesariuszy zewnętrznych w nadzorze uczelni (Rada Uczelni).
 4. Odejście od etatyzmu (from eminence to evidence).
 5. Podkreślenie roli rektora jako zarządzającego uczelnią, defederalizacja.
 6. Konieczność większej łączności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.
 7. Uproszczenie systemu finansowania uczelni i połączenie strumieni dotacji, zmniejszające m.in. obowiązki sprawozdawcze.
 8. Prymat międzynarodowej nauki w uczelniach akademickich mierzonej publikacjami i wdrożeniami (scjentometria, indeksacje wos i scopus, Lista A, IF).
 9. Powołanie szkół doktorskich i osadzenie interdyscyplinarnych szkół w strukturze organizacyjnej.
 10. Proces oddolnej konsolidacji, większe zróżnicowanie w ustroju, finansowaniu, zarządzaniu kadrami, czy ewaluacji w zależności od misji uczelni.
 11. Zwiększenie  autonomii uczelni w kwestii kształtowania obowiązków kadry akademickiej.
 12. Reorientowanie ewaluacji  uczelni na zwiększanie wpływu prowadzonych badań na naukę, oraz odbiurokratyzowanie systemów kontroli jakości (wprowadzenie kategorii B+).
 13. Powiązanie uprawnień naukowych z kategorią naukową (B+ dr, A habilitacyjne).
 14. Wprowadzenie zachęt do konsolidacji (forma uczelni fereracyjnych, programy wsparcia).
 15. Umiędzynarodowienie nauki i kształcenia (NAWA).
 16. Wprowadzenie kompleksowej oceny jakości prowadzonej przez PKA.

Łukasz Sułkowski - profesor tytularny nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Prezes Public Consulting Group Polska. Członek PKA delegowany przez organizacje pracodawców, a od roku 2016 Wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 12 monografii, wydawanych w prestiżowych wydawnictwach (Springer, Lexington, Lang, PWN, PWE). Realizator 14 grantów badawczych UE, NCN, MNiSW, obecnie kieruje projektem „University of the Future” („Dialog”). Członek wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.

Łukasz Nowak - z firmą Public Consulting Group związany od 2008 r. W latach 2008-2010 zrealizował dwuletni program menedżerski w siedzibie głównej PCG w Bostonie. Od 2015 r. zasiada w zarządzie spółki córki – PCG Academia, wyspecjalizowanej w usługach doradczych i technologicznych dla sektora uczelni. W bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich prowadzi projekt LUMEN zrzeszający blisko 1000 osób profesjonalnie zarządzających uczelniami – rektorów, kanclerzy i menedżerów. Koordynował i uczestniczył w licznych projektach doradczych, szkoleniowych i informatycznych realizowanych na zlecenie uczelni i innych instytucji z sektora edukacji w Polsce i w USA. Studiował m.in. w Clark University pod Bostonem (Business Communication), w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie IT), oraz na Uniwersytecie Łódzkim (Zarządzanie oświatą). Posiada certyfikacje m.in. Project Management Professional (PMP) oraz Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) nadawane przez międzynarodowy Instytut Zarządzania PMI.