Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym – próba stworzenia jednolitego wykazu

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 19 October 2018

Anna Pietrzyk
Renata Mazur-Rombel

Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym – próba stworzenia jednolitego wykazu

 

Realizacja szeroko rozumianego procesu dydaktycznego wymaga tworzenia, wypełniania i przepływu całego zestawu dokumentów. Dotyczy to prowadzenia akt osobowych, spraw finansowych, stypendialnych czy planowania i rozliczania dydaktyki. Cały proces dydaktyczny pod względem legislacyjnym regulują te same przepisy nadrzędne: ustawy, rozporządzenia ministra, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz wewnętrzne regulaminy uczelni. Zasadnym byłoby przyjęcie tezy, że dzięki temu taka dokumentacja na wszystkich uczelniach powinna wyglądać podobnie, zawierać te same elementy. Tymczasem praktyka pokazuje, że wspomniana dokumentacja dostosowywana jest do potrzeb i procedur danej szkoły wyższej i czasem nawet w obrębie jednej uczelni obowiązują różne standardy. Brakuje dostępnych i ujednoliconych wzorów takiej dokumentacji, które znacznie usprawniłyby pracę na poziomie uczelni oraz ponad uczelniami.

Autorki prezentacji podjęły się próby wyselekcjonowania dokumentów i opracowania jednolitego katalogu wydruków niezbędnych do prowadzenia wszelkich spraw związanych z procesem dydaktycznym. Do realizacji tego celu przeprowadzono w pierwszej kolejności badania typu desk research polegające na analizie materiału źródłowego, jakim był zestaw dokumentów udostępnionych przez firmę PCG Akademia, właściciela programu Dziekanat XP. Na podstawie własnych doświadczeń oraz wywiadów z innymi pracownikami dziekanatów stworzony został testowy katalog wydruków, który poddany będzie ocenie pracowników dziekanatów w wybranych polskich uczelniach. Ten etap badań, przeprowadzony będzie w jednostkach korzystających z innych narzędzi informatycznych i w założeniu ma pomóc w uzupełnieniu kompletności stworzonego katalogu. Zastosowaną metodą badawczą będą wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z pracownikami obsługującymi różne składowe procesu dydaktycznego.

mgr Anna Pietrzyk - Kierownik Sekcji Obsługi Dydaktyki, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Renata Mazur-Rombel - starszy specjalista ds. obsługi studentów, Dziekanat Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie