Funkcjonowanie dziekanatów na polskich uczelnich

  • Autor: Katarzyna Górak...
  • Data: 30 October 2017

     
prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Michał Matusewicz, mgr Irena Senator

Funkcjonowanie dziekanatów na polskich uczelnich

Podczas wystąpienia przedstawimy założenia, cele i przyczny podjęcia tematu badawczego poświęconego dziekanatom na polskich uczelniach wyższych, które przeprowadziliśmy w 2017 r. dzięki międzykolegialnemu grantowi rektorskiemu Efektywnść funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach. Opowiemy o zrealizowanych przez nas badanich w 31 dziekanatach na 15 uczelniach wyższych, a także o głównych wnioskach z nich płynących. Badania dziekanatów dotyczyły umiejscowienia tych jednostek w strukturze uczelni; zadań i funkcji, jakie pełnią (w tym przeglądu wybranych procedur); sposobów zwiększania efektywności pracy dziekanatów; oraz szeroko pojętej kultury organizacyjnej w dziekanatach. Badania realizowaliśmy metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych z kierownikami dziekanatów oraz poprzez wizję lokalną w poszczególnych dziekanatach. Jednym z najcenniejszych efektówtych badań jest inicjatywa zorganizowania niniejszego Forum.

Katarzyna Górak-Sosnowska – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Katedrze Studiów Politycznych w SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, jest także prodziekanem Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz islamem w Europie – opublikowała m.in. Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011) i Deconstructing Islamophobia in Poland (2014). W 2017 r. zrealizowała z zespołem badania poświęcone funkcjonowaniu dziekanatów na polskich uczelniach w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego, w efekcie którego zainicjowała zorganizowanie pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów. Prowadzi blog DSM dla studentów „Po drugiej stronie okienka” (http://dziekanat.waw.pl).

Michał Matusewicz – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych;  pracuje w Instytucie Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów; w latach 2008–2016 był prodziekanem Studium Magisterskiego  SGH (dwie kadencje); od 2016 r. pełni funkcję prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH; Autor i współautor wielu publikacji związanych z finansami. Specjalista w dziedzinie finansów, finansów publicznych, integracji walutowej oraz kryzysów finansowych. W 2017 r. uczestniczył w międzykolegialnym grancie rektorskim poświęconym funkcjonowaniu dziekanatów w szkołach wyższych w Polsce. Jest członkiem Rady Programowej Forum Dziekanatów.

Irena Senator – absolwentka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pracuje w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH na stanowisku zastępcy kierownika, jest także sekretarzem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej oraz członkiem zespołu realizującego projekt ref:EU – Muslim minorities and the refugee crisis in Europe realizowanego w ramach programu Erasmus+ Jean Monnet Project. Współautorka publikacji dotyczących funkcjonowania dziekanatów oraz bloga DSM „Po drugiej stronie okienka” (http://dziekanat.waw.pl), jest także członkiem komitetu organizacyjnego Forum Dziekanatów.