Forum Dziekanatów 4-5.12.2018

 

[uwaga: informacje o Forum 2019 znajdują się na osobnej stronie]

Tegoroczna edycja opiera się na trzech filarach: badaniach nad dziekanatami, networkingu oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pierwszy dzień Forum rozpocznie się od konferencji poświęconej problematyce dziekanatów. Podejmując problematykę funkcjonowania dziekanatów mamy nadzieję nie tylko na otwarcie nowego pola badawczego, ale przede wszystkim na stworzenie swoistej „wspólnoty praktyków” (community of practice), składającej się z badaczy szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego, a także pracowników administracyjnych uczelni.

Dalsza część tego dnia poświęcona będzie networkingowi, czyli budowaniu sieci współpracy dziekanatów szkół wyższych. Dziekanaty funkcjonują na swoich uczelniach jako jednostki pomocnicze dla swoich wydziałów. O ile różne wydziały prowadzą ze sobą współpracę, rzadko kiedy dochodzi do współpracy między dziekanatami – tak na uczelniach, jak i poza nimi. Networking rozpocznie się od diagnozy potrzeb pracowników dziekanatów i dyskusji nad kierunkami działań Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, a później będzie kontynuowany na wieczornym spotkaniu integracyjnym w Sali Kolumnowej SGH.

Drugi dzień Forum poświęcony będzie podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników dziekanatów. Zaplanowaliśmy do wyboru kilka warsztatów/szkoleń z najróżniejszych zagadnień związanych z obsługą studenta i pracą w dziekanacie. Tematykę dobraliśmy w taki sposób, aby była ona niestandardowa, tzn. wykraczała ponad podstawowy zakres obowiązków i umiejętności pracowników dziekanatów. Stąd np. następujące tematy warsztatów: Erasmus bez papieru, retoryki i sztuki kontrargumentacji, czy tworzenie ankiet oceny dziekanatu. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, jednym ograniczeniem jest liczba miejsc. Równolegle do porannych warsztatów zapraszamy również do stolików eksperckich, przy których możemy się spotkać i porozmawiać na tematy istotne dla dziekanatów.

Tegoroczne Forum Dziekanatów organizowane jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Stowarzyszenie powstało w SGH i skupia pracowników dziekanatów z 7 polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok SGH są to: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Partnerami tegorocznej edycji Forum Dziekanatów są: Microsoft, KPMG oraz Laboratorium kosmetyczne dr Irena Eris.

Komitet organizacyjny Forum Dziekanatów 2018

 

Program ramowy Forum Dziekanatów 2018
4–5 grudnia 2018 r. | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

(al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa)

DZIEŃ 1
4 grudnia 2018 (wtorek)

[konferencja + networking]
aula główna

10:00–10:20 | otwarcie Forum

10:20–11:40| sesja plenarna: otoczenie instytucjonalne i prawne dziekanatów

 1. prof. UMK dr hab. Radosław Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu - ponowna wizyta w okolicach zasady pomocniczości
 2. mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska (AGH), Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. mgr Jacek Pakuła (UŁ), Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich
 4. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH), mgr Ewa Wiśniewska (ALK), W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu
  Prowadzenie: dr Renata Pajewska-Kwaśny (SGH)

11:40–11:55 | przerwa na kawę

11:55–13:15 | sesja plernarna: organizacja pracy w dziekanacie

 1. dr Renata Pajewska-Kwaśny (SGH), Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie
 2. mgr Piotr Pawlik (Microsoft), Nowoczesne środowisko pracy w dziekanacie
 3. mgr Anna Pietrzyk (AGH), mgr Renata Mazur-Rombel (ALK), Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym - próba stworzenia jednolitego wykazu
 4. mgr Anna Mielczarek-Taica (UMK), Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu.
  Prowadzenie: mgr Alina Kowolik (UE w Katowicach)

13:15–14:15 | lunch

14:15–15:55 | sesja plenarna: praktyczne rozwiązania w dziekanatach

 1. dr Justyna Maciąg (UJ), Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do usprawnienia realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich
 2. mgr Radosław Łebkowski (Microsoft), Jak usprawnić pracę dziekanatu wykorzystując nowoczesne narzędzia raportowe i sztuczną inteligencję?
 3. mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc (PW), mgr Anna Stoczkiewicz (PW), Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 4. mgr Maria Cywińska (UW), System Oceny Pracowników Administracyjnych (SOPA) jako narzędzie zarządzania kapitałem ludzkim w szkole wyższej
 5. dr Anna Decewicz, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH), Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego.
  Prowadzenie: mgr Katarzyna Rynkowska (UG)


15:55–16:10 | przerwa na kawę

[Budowanie sieci współpracy]

16:10–17:30 | kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, w tym:
• założenia programowe
• diagnoza potrzeb
• propozycje projektów, czyli co możemy zrobić razem

17:30 | spotkanie integracyjne w Sali Kolumnowej SGH

DZIEŃ 2
5 grudnia 2018 (środa)

[warsztaty tematyczne + stoliki eksperckie]
sale: 103A, 106A, 116A, 109G, 224G, 1aC, 2aC

8:30–11:45 | warsztat 1 + stoliki eksperckie w Bibliotece SGH (w tym: 10:00–10:15 | przerwa na kawę)

Tematy warsztatów:
• Barbara Kowalewska – Trudne sytuacje w obsłudze studenta.
• Aleksandra Matukin-Szumlińska, Teczki akt osobowych studentów w świetle najnowszych zmian.
• dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Internacjonalizacja a informatyzacja, czyli czy jest możliwy Erasmus Bez Papieru.
• dr hab. Jolanta Perek-Białas - Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni.
• dr hab. Jacek Wasilewski - Warsztat technik retorycznych.
• dr Jarosław Wierzbicki - Funkcjonowanie dziekanatów - uwarunkowania prawne

Tematy stolików eksperckich:
• mgr Wioletta Braun (PG), Sposoby organizacji pracy w dziekanacie
• prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH), Jak poprawić wizerunek dziekanatów?
• mgr Alina Kowolik (UE w Katowicach), mgr Anna Stoczkiewicz (PW), Ustawa 2.0. w dziekanacie
• mgr Anna Krawczyk (UMK), mgr Anna Chrzanowicz (PW), mgr Anna Pietrzyk (AGH), Systemy informatyczne a usprawnianie pracy w dziekanacie
• mgr Anna Mielczarek-Taica (UMK), mgr Katarzyna Rynkowska (UG), Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w świetle Ustawy 2.0
• mgr Ewa Wiśniewska (ALK), Jak usprawnić postępowanie administracyjne?

11:45–12:45 | lunch

12:45–16:00 | warsztat 2 (w tym 14:15–14:30 | przerwa na kawę)

Tematy warsztatów:
• Barbara Kowalewska – Trudne sytuacje w obsłudze studenta.
• dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Łukasz Krawiranda i Natalia Wojciechowska, Wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
• Aleksandra Matukin-Szumlińska, Teczki akt osobowych studentów w świetle najnowszych zmian.
• dr hab. Jolanta Perek-Białas - Jak zbadać, co myśli student? Badania ilościowe w praktyce uczelni.
• dr hab. Jacek Wasilewski - Warsztat technik retorycznych.
• dr Jarosław Wierzbicki - Funkcjonowanie dziekanatów - uwarunkowania prawne
• dr Joanna Żukowska - Z motywacją na co dzień, nie tylko od święta